تعریف سازمانهای مردم نهاد و یا (NGO )ها سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل تعریف ۱-سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل، غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی است که برای انجام فعالیت داوطلبانه با گرایش فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، بشردوستانه و بر …
+ ادامه مطلب