گشایش درب های گفت و گو میان جوانان و مسئولین

پس از جلسه موفق هفته گذشته با مقامات ارشد استان حال بنا به دعوت استاندار البرز مقرر گردید در هفته آتی جلسه ای با حضور اعضای مجمع ملی جوانان البرز و با محوریت مجمع, شورای مشورتی جوانان استان و شهرستان تشکیل گردد.

تلاش های نمایندگان مجمع استان موجب توجهات هرچه بیشتر مسئولین استانی به موضوع جوانان گشته است.