معرفی دکتر علی آبکار به عنوان اولین مدیر خانه جوانان استان

نمایندگان مجمع جوانان استان البرز طی جلسه ی امروز با اکثریت قاطع آرا دکتر علی آبکار را به عنوان نخستین مدیر خانه جوان استان البرز  معرفی نمودند.