تشکیل کمیسیون های دهگانه استانی

مجمع جوانان استان در جلسه امروز با حضور سمن های البرز به تشکیل کمسیون های تخصصی استان پرداختند؛

شرح کمسیون ها :

۱. فناوری اطلاعات به سرپرستی علی آبکار

۲. بهداشت و پیشگیری به سرپرستی پریا بابایی

۳. حقوقی به سرپرستی دلارام محمدپور

۴. هنر و رسانه به سرپرستی سید محمدرضا حسینی

۵. ورزشی بنا به آرای جمعی به سرپرستی امیرعلی حمداللهی

۶. محیط زیست به سرپرستی الهام احمدی گوهری

۷. ازدواج و تحکیم خانواده به سرپرستی محسن انصاری

۸. آسیب های اجتماعی به سرپرستی محمد مهدی حسنی

۹. اعتقادی و مذهبی به سرپرستی مرتضی میرویسی

۱۰. اقتصاد مقاومتی به سرپرستی عباس غیاثی