آخرین اخبار

مجمع ملی سازمان های مردم نهاد جوانان ، جمعیست از جوانان توانمند و فعال سطح اجتماع که به صورت سازماندهی شده طی دو مرحله ی عملیاتی در سطح کشور به واسطه ی انتخابات در سطح استانی و ملی جهت پیگیری و به نتیجه رساندن اهداف زیر تشکیل گردیده است:

۱ ـ فراهمسازی بستری بهمنظور توسعه مشارکت نهادمند اجتماعی جوانان
۲ ـ تقویت هویت اسالمی ـ ایرانی جوانان در عرصههای اجتماعی و فرهنگی
۳ ـ بهرهگیری از ظرفیت جوانان در فرایند تصمیم سازی کشور
۴ ـ نهادینه کردن فرهنگ فعالیت تشکیالتی مابین جوانان از طریق تقویت و توجه به سمنها
۵ ـ شناسایی و مشارکت در برنامهریزی، پشتیبانی و مدیریت مسائل جوانان
۶ ـ توانمندسازی جوانان جهت ورود به عرصههای کالن مدیریتی و اجتماعی کشور
۷ ـ برجستهسازی نقش سازمانهای مردمنهاد جهت رفع نیازها، مشکالت و اسیبهای جوانان و سایر مسائل مبتالبه کشور
و در ماده وظایف و اختیارات موارد ذیل درج گردد:
۱ ـ بررسی پیشنهادهای واصله از جانب جوانان نخبه و سمنهای جوانان و تعیین اولویت هر یک و ارجاع به مقامات اجرائی ذیربط
۲ ـ اعالم و ارائه نظریه های مشورتی در زمینه نارساییها و اشکاالت نهادها و سازمانهای اجرائی کشور در حوزه جوانان
۳ ـ تهیه و تدوین پیش نویس طرحهای پیشنهادی در حوزه جوانان و پیشنهاد به هیئت وزیران
۴ ـ مشارکت در تنظیم و روند تخصیص بودجه، منابع مالی و فعالیت سمنهای جوانان کشور
۵ ـ برنامهریزی بهمنظور آموزش، پرورش و توانمندسازی جوانان نخبه و سمنهای جوانان کشور
۶ ـ ایفای نقش مشورتی در راستای تدوین قوانین و سیاستهای کلی نظام در حوزه جوانان
۷ ـ پیگیری حقوق جوانان از دستگاه های اجرایی ذیربط
۸ ـ ارائه گزارش سالانه وضعیت حوزه جوانان

ویدئو ها

ضرورت تشکیل مجمع

ضرورت تشکیل مجمع ملی سازمان های مردم نهاد جوانان، آشنا ساختن جوانان با کلیه ویژگی های لازم برای همکاری در یک اجتماع کوچک است که درزمینه ای خاص فعالیت می نمایند. لذا تحقق این امر مشارکت جوانان در برنامه های کلان توسعه کشور و همچنین ایجاد روحیه مسئولیت پذیری و همگرایی با ارزش های حاکم بر نظام اسلامی را در یک فرآیند عملی در جوانان بوجود می آورد و ایشان را برای ورود به فعالیت های جاری کشور و تصدی مناسب آماده می سازد. در این خصوص اهداف زیر جهت تاسیس مجمع ملی جوانان در نظر گرفته می شود :
( ۱ فراهم ساختن شرایط تجربه زندگی و تقویت روحیه مسئولیت پذیری ، وظیفه شناسی و پیشتازی جوانان در پیشبرداهداف ملی و آرمانی
(۲ فراهم ساختن شرایط مشارکت فعال و مؤثر جوانان در صحنه های فرهنگی و اجتماعی
( ۳ توسعه نقش جوانان در سازندگی کشور و استفاده بهینه از منابع انسانی جوانان برای تحقق توسعه فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی کشور
( ۴ پرورش روح خلاقیت و هدایت قوه ابتکار جوانان در مسیر سازندگی و رفع نیازمندی های اساسی جامعه اسلامی
( ۵ فراهم ساختن شرایط و امکانات لازم برای بهره گیری از استعداد های فطری و توانایی های انسانی در دوران جوانی
( ۶ فراهم ساختن زمینه های جامعه پذیری و شیوه های وفاق و سازگاری جوانان با همسالان و محیط اجتماعی در جریان زندگی
( ۷ فراهم ساختن شرایط مشارکت عمومی در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی جوانان

مطالبات

برگزیده ها

مقالات

آخرین تصاویر

پادکست ها

کتابخانه